06.06.2024

Parlament Europejski a Rada Europejska, czym się różnią?

Dorian Skrzypnik
Dorian Skrzypnik
Polityka
Udostępnij:
facebook twitter
Skomentuj

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 9 czerwca 2024 roku. Zanim obywatele udadzą się do urn, warto zrozumieć, czym różnią się kluczowe instytucje Unii Europejskiej: Parlament Europejski i Rada Europejska. Mimo podobnych celów związanych z promocją międzynarodowej współpracy i wartości europejskich, różnice między tymi organami są znaczące, zarówno pod względem struktury, jak i kompetencji oraz zakresu działania.

Parlament Europejski to organ ustawodawczy Unii Europejskiej, posiadający szerokie kompetencje legislacyjne, budżetowe i kontrolne. Parlament uchwala przepisy prawa europejskiego na podstawie wniosków ustawodawczych Komisji Europejskiej, współpracując w tym zakresie z Radą UE. Dodatkowo, Parlament podejmuje decyzje w sprawie umów międzynarodowych, rozstrzyga kwestie związane z rozszerzeniem Unii oraz bada roczny plan prac Komisji, występując do niej o przedłożenie wniosków ustawodawczych. Ważnym elementem jego działalności jest także nadzór demokratyczny nad pozostałymi instytucjami europejskimi, wybór przewodniczącego Komisji Europejskiej oraz zatwierdzanie jej składu, a także możliwość zmuszenia Komisji do dymisji poprzez uchwalenie wotum nieufności.

Rada Europejska

Rada Europejska różni się od Parlamentu Europejskiego przede wszystkim strukturą i zakresem działania. Jest to organ polityczny wspólnoty, złożony z przywódców 27 państw członkowskich UE, przewodniczącego Rady Europejskiej oraz przewodniczącego Komisji Europejskiej. Spotkania Rady Europejskiej, zwane szczytami UE, odbywają się cztery razy w roku i koncentrują się na omawianiu głównych problemów unijnych, wyznaczaniu kierunków rozwoju oraz podpisywaniu traktatów. Rada ustala program polityczny wspólnoty na krótszy i dłuższy okres, podejmując decyzje zazwyczaj w drodze konsensusu, choć w niektórych przypadkach stosowana jest większość kwalifikowana.

Unikalne uprawienia obu organów

Warto zauważyć, że prace Parlamentu Europejskiego przebiegają w dwóch etapach: komisji parlamentarnych i sesji plenarnych. Istnieje 20 komisji parlamentarnych oraz trzy podkomisje specjalizujące się w konkretnych obszarach działalności UE, przygotowujące akty prawne. Podczas sesji plenarnych wszyscy posłowie zbierają się w sali obrad, aby głosować nad proponowanymi przepisami i poprawkami. Sesje te odbywają się zazwyczaj w Strasburgu.

Rada Europejska ma również unikalne uprawnienia, takie jak mianowanie wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz wybór prezesa i zarządu Europejskiego Banku Centralnego. Spotkania Rady są miejscem, gdzie omawiane są bieżące sprawy wymagające zaangażowania najwyższych szczebli decyzyjnych, a gośćmi szczytów mogą być również sekretarz generalny NATO czy sekretarz generalny ONZ.

Podsumowując, Parlament Europejski i Rada Europejska, choć dążą do wspólnych celów, pełnią różne funkcje w strukturze Unii Europejskiej. Parlament skupia się na tworzeniu prawa i nadzorze demokratycznym, podczas gdy Rada koncentruje się na definiowaniu strategicznych celów politycznych i podejmowaniu kluczowych decyzji na najwyższym szczeblu politycznym.

Komentarze (0)